-->

Tin tức / Hoạt động bệnh viện

Thư mời báo giá

Đăng lúc: 08:00:00 20/05/2024 (GMT+7)

Về việc mời báo giá sửa chữa, cải tạo và lắp đặt một số thiết bị cho công trình Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, TX. Bỉm Sơn, T.Thanh Hóa.

SỞ Y TẾ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

THỊ XÃ BỈM SƠN

       Số: 314/TB-BVBS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá sửa chữa, cải tạo và lắp đặt một số thiết bị cho công trình Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, TX. Bỉm Sơn, T.Thanh Hóa.

 

Kính gửi: Các nhà thầu

 

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu sửa chữa, cải tạo và lắp đặt một số thiết bị cho công trình Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, để phục vụ công tác khám chữa bệnh và điều trị cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phan Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 0947578446

Email: nhanbvbs@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

- Bà: Phan Thị Thanh Nhàn – Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính

- Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

- Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

         Từ 8h ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 26 tháng 5 năm 2024

các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Hạng mục, vật tư, thiết bị lắp đặt sửa chữa, cải tạo cho công trình

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp vật tư sửa chữa các hạng mục công trình.

3. Thời gian thi công dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có)

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn trân trọng thông báo./

 

Nơi nhận:

- Như trên:( Đăng tải Website:  http://benhviendakhoabimson.com.vn/ / )

- Lưu: Đơn vị.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

                       Trịnh Xuân Hiệp

 


 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

THỊ XÃ BỈM SƠN

       Số: 120/TB-BVBS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 2 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá gói thầu in các loại biển, bảng, maket, băng rôn…

 

Kính gửi: Các nhà thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thực tế và nhu cầu của Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn về việc in biển, maket, băng rôn, đề can …phục vụ các hoạt động thường xuyên của Bệnh viện.

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu. Bệnh viện chúng tôi đề nghị quý công ty có quan tâm đến gói thầu trên cung cấp báo giá cho chúng tôi theo danh mục đính kèm

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phan Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 0947578446

Email: nhanbvbs@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

- Bà: Phan Thị Thanh Nhàn – Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính

- Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

- Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 8h ngày 15 tháng 2 năm 2024 đến trước 17h ngày 19 tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn trân trọng thông báo./

 

Nơi nhận:

- Như trên:( Đăng tải Website: http://bvbimson.ytethanhhoa.gov.vn/ )

- Lưu: TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trịnh Xuân Hiệp

STT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

1

Bạt biển khung

M2

06

2

makét hội nghị

M2

13

3

Biển Phòng

Cái

04

4

Băng zôn, khẩu hiệu

M2

20

PHỤ LỤC

 ( Đính kèm thông báo số 120/TB-BVBS ngày 15/2/2024 của Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHỤ LỤC

( Đính kèm thư mời báo giá gói thầu cung cấp vật tư linh kiện sửa chữa máy phát điện tự động phục vụ duy trì hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện)

Số thứ tự

Tên vật tư, linh kiện

1

Bộ điều khiển máy phát điện Deepsea 6120 MKIII

2

Sạc Ắc Quy Gtpro 12/24V

  

Thông báo

  • Hôm nay:

    1

  • Tất cả:

    24185