-->

Tin tức / Thông báo

Về việc mời báo giá hàng hóa, văn phòng phẩm, đồ điện nước

Đăng lúc: 14:42:42 14/03/2024 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: hàng hóa, vật tư văn phòng phẩm, đồ điện nước sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm sơn với nội dung cụ thể theo phụ phục đính kèm

SỞ Y TẾ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

THỊ XÃ BỈM SƠN

       Số:187/TB-BVBS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bỉm Sơn, ngày 14 tháng 03 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá hàng hóa, văn phòng phẩm, đồ điện nước

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: hàng hóa, vật tư văn phòng phẩm, đồ điện nước sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm sơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phan Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 0947578446

Email: nhanbvbs@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

- Bà: Phan Thị Thanh Nhàn – Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính

- Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

- Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 8h ngày 15 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h ngày 24 tháng 03 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, vật tư văn phòng phẩm, đồ điện nước (Phụ lục 01)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa, vật tư văn phòng phẩm, đồ điện nước: Mô tả cụ thể tại… [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa, vật tư văn phòng phẩm, đồ điện nước.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có)

(Đính kèm theo Bảng mô tả về các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các hàng hóa, vật tư văn phòng phẩm, đồ điện nước; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa, vật tư văn phòng phẩm, đồ điện nước; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Mẫu báo giá: theo mẫu phụ lục 02

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn trân trọng thông báo./

 

Nơi nhận:

- Như trên:( Đăng tải Website: http://bvbimson.ytethanhhoa.gov.vn/ )

- Lưu: TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trịnh Xuân Hiệp

 Phụ lục 01.xlsxPhụ lục 2.xlsx 

Thông báo

  • Hôm nay:

    1

  • Tất cả:

    24185