-->

Tin tức / Thông báo

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua khí sử dụng cho máy phát tia Plasma

Đăng lúc: 08:58:47 23/08/2023 (GMT+7)

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; .....

 

 
SỞ Y TẾN THANH HOÁ


BVĐK BỈM SƠN

Số:  470 /QĐ-BVBS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

 

         Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua khí sử dụng cho máy phát tia plasma  GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/04/2023 của Bộ y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BYT ban hành.

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế  về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

 

  Căn cứ Tờ trình số 08 /TTr-TXDKH ngày  7 tháng 8 năm 2023 của Tổ xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn về việc đề nghị Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua khí sử dụng cho máy phát tia plasma.

  Xét đề nghị của hội đồng mua sắm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; mua khí sử dụng cho máy phát tia plasma.

1.     Tên đơn vị được lựa chọn.

-         Công ty cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam.

2.     Giá trị hợp đồng ; 90.000.000. đồng

( Bằng chữ. chín mươi triệu đồng )

3.     Hình thức hợp đồng. hợp đồng trọn gói.

4.     Thời gian thực hiện hợp đồng; Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5.     Địa điểm thực hiện. Tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm sơn.

6.     Nguồn vốn ; Từ nguồn thu dịch vụ y tế năm 2023

        Điều 2. Hội đồng mua sắm chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo các qui định hiện hành.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng với các Khoa, phòng, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

     Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Lưu: VT; KD.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                              Tống Lê Bách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Mua khí sử dụng cho máy phát tia Plasma

(Kèm theo Quyết định số: 470 /QĐ-BVYD ngày 21/8/2023

của Bệnh viện Đa khoa Bỉm sơn)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí sử dụng cho máy phát tia Plasma

90.000.000

Nguồn thu dịch vụ y tế

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 8/2023

Trọn gói

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc

Thông báo

  • Hôm nay:

    1

  • Tất cả:

    24185