-->

Tin tức / Hoạt động bệnh viện

Kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin năm 2024

Đăng lúc: 00:00:00 08/01/2024 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỈM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      41 /KH-BVBS

Bỉm Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an

toàn thông tin mạng năm 2024 – định hướng tới năm 2030 của Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm sơn

 

 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

 

Quyết định số 1480/QĐ-BYT ngày 22/4/2019 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

 

Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh gia đoạn 2019 -2025;

 

Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

 

Quyết định số 823/QĐ-BYT ngày 15/02/2023 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023;

 

Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023;

 

Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

 

Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

 

Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025;

 

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 01/01/2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

 

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trên địa bàn tỉnh;

 

Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025;

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh;

 

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/5/2022 về phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số;

 

Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 16/5/2022 về ban hành kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh;

 

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về về đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh;

 

Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

 

Kế hoạch số 5815 /KH-SYTngày 12/12/2023 của Sở Y tế Phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024 ngành Y tế tỉnh Thanh Hoá.

 

Căn cứ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn.

 

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nhằm phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, đặt trọng tâm vào Chuyển đổi số trong toàn ngành y tế góp phần xây dựng hệ thống y tế địa phương hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.

 

III.            MỤC TIÊU CỤ THỂ

 3.1. Mục tiêu tới năm 2030

3.1.1. Về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế

 

-                100% văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật).

 

-                100% hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa được cập nhật vào phần mềm một cửa.

 

-                100% ý kiến chỉ đạo được theo dõi và xử lý trên mạng.

 

-                100% đơn thư và khiếu nại đủ điều kiện xử lý, giải quyết được cập nhật trong phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại.

 

-                100% việc đăng ký lịch KCB phát hành qua mạng qua Trang website Bệnh viện và phần mềm HIS.

 

 

 

-                Tiếp tục triển khai bệnh án điện tử.

 

-                Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

 

 

 

-                Triển khai thống kê y tế điện tử; hình thành cơ sở dữ liệu y tế của Bệnh viện kết nối dữ liệu y tế quốc gia và hệ thống Thanh toán chi phí KCB của BHXH Việt Nam.

 

-                 Xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh: Triển khai cải cách hành chính tại khoa khám bệnh, đăng ký lịch khám, đăng ký tư vấn và đăng ký chữa bệnh trực tuyến; Triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện không sử dụng

bệnh án giấy, không sử dụng tiền mặt trong thanh toán viện phí.

 

-                Hoàn thiện triển khai hệ thống đơn thuốc điện tử.

 

 

-                Người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối với các hệ thống thống tin bệnh viện và hệ thống phần mềm quản lý trạm y tế xã.

 

 

3.1.2. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số y tế phục vụ cán bộ, người dân và doanh nghiệp

 

-                100 % Các Khoa, Phòng được trang bị máy tính, máy in và đường truyền Internet.

-                100 % Nhân viên y tế được đào tạo Tin học trình độ B trở lên.

 

 

 

 

-                Tiếp thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt.

 

 

 

-                Tăng cường cung cấp thông tin và chỉ đạo điều hành trên Trang website của Bệnh viện nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của cơ quan. Cung cấp tài liệu, văn bản phục vụ các buổi làm việc, họp, giao ban, nhằm tiết kiệm chi phí và tiết kiệm thời gian.

 

 

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 

Trên cơ sở những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Cụ thể, Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

4.1. Về hạ tầng kỹ thuật

 

-  Phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các khoa phòng, hướng đến toàn bộ các khoa phòng trong bệnh viện được trang bị máy móc tiên tiến đáp ứng các tiêu chuẩn CNTT của ngành y tế.

 

 

-                Đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hội chẩn khám chữa bệnh

 

từ xa.

 

-                Hỗ trợ để triển khai hệ thống phần mềm HIS cho các đơn vị tuyến Trạm Y

 

tế.

 

-                Đầu tự hệ thống bảo mật và an toàn thông tin.

 

4.2. Triển khai cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT

 

4.2.1. Phát triển dữ liệu y tế

 

-                Triển khai cơ sở dữ liệu về y tế, ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu y tế.

 

 

-                Xây dựng phát triển nền tảng dữ liệu mở y tế, thu thập dữ liệu y tế từ tất cả các nguồn như người dân, doanh nghiệp, mạng xã hội, các thiết bị cảm biến liên quan đến thông tin y tế và thông tin sức khỏe người dân, kết hợp với dữ liệu chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu y tế, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở trong y tế và mạng thông tin y tế quốc gia.

 

-                Triển khai, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành điện tử, hạn chế việc sử dụng giấy tờ, ứng dụng phát triển giao dịch điện tử, xác thực điện tử.

 

-     Kết nối với các hệ thống thông tin của quốc gia về y tế bao gồm: hệ thống thông tin KCB y tế, Hệ thống thanh toán chi phí KCB BHYT.

 

 

 

- Sử dụng hệ thống camera thông minh trong việc quản lý an toàn, thông tin cho bệnh viện.

 

- Triển khai việc thu thập thông tin sức khỏe tự động thông qua việc kết nối các thiết bị y tế trên cơ thể người, tại giường bệnh, buồng bệnh.

 

4.3.2. Xây dựng nền tảng số

 

- Xây dựng, triển khai nền tảng đăng ký tư vấn và khám, chữa bệnh từ xa.

- Xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp dữ liệu y tế cơ sở.

 

- Triển khai hệ thống chữ ký số, chữ ký điện tử trong toàn ngành.

 

- Phát triển các nền tảng siêu ứng dụng di động trong việc cung cấp các dịch vụ y tế, hướng tới mạng xã hội dịch vụ y tế.

 

 

 

4.4. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng

 

-                Xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

 

 

 

-                Phát triển, hoàn thiện hệ thống xác thực chữ ký số cho bệnh án điện tử tại các khoa, phòng

 

4.5. Nguồn nhân lực cho CNTT

 

-                Triển khai hợp tác, đào tạo cán bộ chuyển đối số về các công nghệ số áp dụng trong y tế gồm các tiêu chuẩn CNTT y tế, các công nghệ số về dữ liệu lớn, di động, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, làm nòng cốt trong chuyển đối số y tế.

 

-  Triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại về việc chỉ đạo triển khai chuyển đối số trong y tế cho các nhân viên trong bệnh viện.

 

-                Cử cán bộ phụ trách tham gia các lớp đào tạo về sử dụng, quản lý và phụ trách các phần mềm.

 

5.6. Công tác truyền thông và thi đua khen thưởng

 

Thực hiện thi đua khen thưởng theo đúng quy định và theo chuyên đề hằng năm về đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 

-                Kinh phí từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên, chi sự nghiệp và chi đầu tư phát triển của Sở Y tế. Kinh phí tự cân đối và huy động hợp pháp khác của các đơn vị sự nghiệp y tế.

 

-                Kinh phí từ các dự án, thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, tài trợ, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

 

-                Nguồn xã hội hóa.

 

-                Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

6.1. Ban chỉ đạo bệnh viện: Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chính về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024 và cả giai đoạn 2024-2030.

 

6.2. Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

-  Là đầu mối tổng hợp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm theo chỉ đạo của Sở Y tế trình Ban chỉ đạo chuyển đối số của Bệnh viện xem xét, phê duyệt.

 

-                Tham mưu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chuyển đổi số trong ngành y tế, trình Ban chỉ đạo chuyển đổi số xem xét, phê duyệt. Làm đầu mối tổ chức việc đánh giá thực hiện chuyển đổi số hàng năm tại  đơn vị .

 

-                 Tham mưu, đề xuất với Giám đốc về phân bổ nguồn vốn, bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ trong Chương trình.

6.3. Các khoa, phòng chức năng Bệnh viện

 

Căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình chuyển đổi số của Bệnh viện, thực hiện triển khai các công việc cụ thể phục vụ công tác chuyển đổi số.

6.4. Tổ Công nghệ thông tin

Căn cứ kế hoạch chuyển đổi số, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo các giải pháp thực hiện.

Phối hợp với các đối tác cung cấp giải pháp chuyển đổi số triển khai toàn diện tới các khoa, phòng trong bệnh viện.

Triển khai, hướng dẫn tới từng nhân viên trong bệnh viện để thực hiện các tác vụ số hóa trong công tác khám, chữa bệnh. 

Bỉm Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                                         (Đã ký) 

 

                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Hường 

Thông báo

  • Hôm nay:

    1

  • Tất cả:

    24185