-->

Tin tức / Hoạt động bệnh viện

Quyết định chỉ đinh thầu

Đăng lúc: 09:00:00 28/05/2024 (GMT+7)

 

        SỞ Y TẾ THANH HOÁ

BỆNH VIỆN ĐK BỈM SƠN

Số: 404/QĐ-BVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 05 năm 2024

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ GÓI THẦU SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LẮP ĐẶT MỘT SỐ THIẾT BỊ CHO CÔNG TRÌNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ BỈM SƠN

 
 

 


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỈM SƠN

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệm công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Sau khi xem xét các chỉ tiêu kỹ thuật các hạng mục, xuất xứ, báo giá, thời gian thực hiện hợp đồng, địa điểm thi công và giá của các nhà cung cấp.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá, Hội đồng mua sắm thống nhất đề xuất:

.

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Quyết định phê duyệt cho Công ty Cp tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng Nguyễn Hoàng gói thầu sửa chữa, cải tạo và lắp đặt một số thiết bị cho công trình Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

         Tổng giá trị hợp đồng: 55.679.427 đồng (Năm mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi  bảy đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng

        Điều 2. Nhà thầu thc hin theo các ni dung  ghi trong hp đồng, Bnh vin đa khoa thị xã Bm Sơn chu trách nhim kim tra giám sát trong quá trình thi công và lắp đặt thiết bị.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Tổ chức – hành chính, Công ty Cp tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng Nguyễn Hoàng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HĐMS.

                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Thị Hường

 

  

Thông báo

  • Hôm nay:

    1

  • Tất cả:

    24185